KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekspertka Malwina Lis, ul. Długa 13, 55-114 Szewce, NIP: 9151681451, REGON: 021917558.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest ono niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie poda Pan/Pani danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora to:
 • Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
 • Wykonanie zawartej między nami umowy
 • Wypełnienie obowiązków prawnych np. na podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
 • Uzasadniony interes Administratora w przypadku konieczności dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy.
 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również : organy publiczne np. Urząd Skarbowy, podwykonawcy, czyli firmy z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, takie jak firmy informatyczne, prawnicze, księgowe, kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych na postawie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jest to okres wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów księgowych oraz przepisami podatkowymi. W niektórych przypadkach mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgód będą przetwarzane do wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia( jeśli uważa Pan/Pani że nie mamy podstaw do przetwarzania danych można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przed realizacją opisanych uprawnień będziemy się musieli upewnić czy Pani/Pan to ta sama osoba, której dane dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.